Dosen Homebase Informatika

Rahmat Robi Waliyansyah, S.Kom., M. Kom.
Febrian Murti Dewanto,
SE., M. Kom.
Mega Novita, S.Si., M.Si., M.Nat.Sc., Ph.D
Ir. Agung Handayanto, M. Kom.
Khoiriya Latifah, S.Kom., M. Kom.
Nugroho Dwi Saputro,
S.Kom., M.Kom.
Setyoningsih Wibowo,
ST., M.Kom.